Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

blanka
ptaku mojego serca  nie smuć się  nakarmię cię ziarnem radości  rozbłyśniesz  
ptaku mojego serca nie płacz nakarmię cię ziarnem tkliwości 
fruniesz   
ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami  nie szarp się  nakarmię cię ziarnem śmierci 
zaśniesz
— Halina Poświatowska
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viajustmine justmine
blanka
Reposted fromtfu tfu vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaupinthesky upinthesky

May 10 2017

blanka
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromiloveyou iloveyou vialittlewhitelies littlewhitelies

April 29 2017

1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianieprzytomny nieprzytomny
blanka
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
blanka
7502 65c2
blanka
blanka
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viafou fou
blanka
9054 0db1 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaupinthesky upinthesky
blanka
9818 8767
Reposted fromkitana kitana vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka

April 16 2017

blanka
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viahope24 hope24
4047 7fa0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahope24 hope24

April 04 2017

blanka
blanka
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky
blanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl