Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

blanka
1332 4b30 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaponurykosiarz ponurykosiarz
6200 094d 500
blanka
5004 f714 500
Reposted froms3 s3 viajojinthesun jojinthesun
blanka
3721 3999 500
Reposted fromsoftboi softboi viasrcemoje srcemoje

June 11 2019

blanka
5602 7e26 500
Reposted fromsoftboi softboi viafou fou

June 10 2019

blanka

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viamemesjasz memesjasz
blanka
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości. 
— Fernando Pessoa
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
blanka
8620 bc9f 500
Reposted frompiehus piehus viafou fou
blanka
5540 e777 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafou fou
blanka
5603 286d
Reposted fromretro-girl retro-girl viafou fou
blanka
blanka
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters vialittlewhitelies littlewhitelies
6934 6b9a 500
Reposted fromsdfvjnf sdfvjnf vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
blanka

June 03 2019

blanka
4598 6693 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafou fou

May 31 2019

blanka
blanka
0952 abdd 500
Reposted fromhare hare viaantamariel antamariel

May 30 2019

blanka
Reposted frompffft pffft viabadbehavior badbehavior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl