Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

blanka
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi vialittlewhitelies littlewhitelies

August 13 2019

blanka
5590 b894 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
blanka
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
blanka
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viakingavonschabert kingavonschabert

August 12 2019

blanka
blanka
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po 
których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione.
blanka
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
blanka
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.

August 07 2019

blanka

August 02 2019

blanka
4816 7a12 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viafou fou
blanka
7831 9713 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafou fou
blanka
8938 e777 500
Kraków, 90s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaupinthesky upinthesky

July 30 2019

blanka
9976 7505 500
Reposted fromcontigo contigo vialittlewhitelies littlewhitelies
0002 618d 500

July 29 2019

blanka
0249 2554 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
blanka
blanka
9681 18aa 500
Reposted fromRowena Rowena viakillthemwithsmile killthemwithsmile
blanka
blanka
8831 023b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
blanka
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl