Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

blanka
8262 7c2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
blanka
1518 5a99 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
blanka
1930 ad22 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaholymoly holymoly
blanka

February 17 2020

blanka
blanka
5995 1c32
Reposted frommiischa miischa vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

February 10 2020

blanka

February 09 2020

blanka
3414 2cf4 500
blanka
8960 18d8 500
blanka
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viakingavonschabert kingavonschabert
blanka
6937 4d1e
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

February 06 2020

blanka

February 05 2020

blanka
4292 4eda 500
Tego mi potrzeba. 
Reposted fromhrafn hrafn vialekkaprzesada lekkaprzesada
blanka
8568 4b93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

February 04 2020

blanka
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
blanka
blanka
Always stay in touch with your gut feelings and nurture what you believe in
— d
Reposted fromupinthesky upinthesky

February 02 2020

blanka
3953 bedc
Reposted frompanimruk panimruk viamaybeyou maybeyou

January 30 2020

blanka
Reposted frombluuu bluuu viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl