Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

blanka
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viafou fou
blanka

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata viafou fou
blanka
blanka
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia vialittlewhitelies littlewhitelies

February 11 2019

blanka
3204 c68a
Reposted fromnebthat nebthat viacholera cholera

February 08 2019

blanka
5267 5e20 500
Reposted frompastelowe pastelowe viakotfica kotfica
blanka
blanka
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viatransfuzja- transfuzja-
blanka
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viatransfuzja- transfuzja-

February 04 2019

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaupinthesky upinthesky
traktujesz ich jakby
mieli takie serce jak ty
ale nie każdy potrafi być tak
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę
widzisz jacy
mogliby być
dajesz i dajesz aż
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaupinthesky upinthesky
blanka
Tylko ktoś, kto dużo płakał, może docenić życie w całym jego pięknie i głośno się śmiać.
— Oriana Fallaci "List do nienarodzonego dziecka"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaupinthesky upinthesky
blanka
2037 a16d
blanka
2001 de37 500
Teatime
blanka

January 30 2019

blanka
Zupa <3 
Tags: soup.io
blanka
4208 137a 500
Reposted fromTamahl Tamahl vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
blanka
8672 f2db 500
Reposted fromzajebela zajebela viaNanaa Nanaa
blanka
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaNanaa Nanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl